China - Tibet
Xingjiang - Kalkhul lake - Kashgar - Darchen - Zhangmu

©