India: Rajasthan
Jaisalmer - Bikaner - Jodhpur

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

©